Round 1
マッチアップ録画結果(反転で表示)
VG vs. LGD1 2 3 43:1
Snake vs. iG1 2 3 43:0

Round 2
マッチアップ録画結果(反転で表示)
WE vs. VG1 2 3 4 53:1
EDG vs. Snake1 2 3 4 53:0

Semifinals

マッチアップ録画結果(反転で表示)
RNG vs. WE1 2 3 4 53:2
QG vs. EDG
0:3

Third Place
マッチアップ録画結果(反転で表示)
WE vs. QG1 2 3 4 53:0

Finals
マッチアップ録画結果(反転で表示)
RNG vs. EDG1 2 3 4 53:1